Kvalité & Miljö

Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårat agerande och alla våra tjänster ska uppfattas som ett utryck för kvalitet.
Det viktigaste måttet på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.
Vi ska eftersträva att de känner fullt förtroende för oss som uppdragstagare.

Kundernas krav och önskemål ska tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor.
Varje uppdrag ska genomföras på ett sådant sätt att det är en rekommendation för ett nytt uppdrag.

Uppfyllandet av dessa åtaganden, och därmed också vår vilja att fortsätta vara som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag. Det grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet.

Miljöpolicy

Miljötänkandet innebär bl.a följande:

- Miljövarudeklaration upprättas för samtliga enheter
- Alla maskiner och fordon körs på minst miljöklass 1

Huvuddelen av våra maskiner och fordon är miljöklassade och det pågår ständigt en uppgradering av maskiner och fordon, samt utbildning av personalen för ett optimalt miljötänkande hos alla.

Vi ska i all våran verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan att beakta miljöaspekterna i alla led. Genom att successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

I vårat dagliga arbete ska vi aktivt verka för:

- Förbrukning & hantering av energi, råvaror, drivmedel och resurser är så optimal och miljömässig som möjligt.
- Resprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.
- Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.


____________________________________________________________
Hemsidan är under pågående konstruktion och kommer växa fram under de närmaste dagarna, Glad Påsk!